z
DEMO

MESAFELİ ŞATİŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu Sözleşme’nin konusu; EMC tarafından MÜŞTERİ için, domain adı ……….................................................. olan yazılımın iş bu Sözleşme’de belirtilen şartlarla hazırlanarak EMC tarafından MÜŞTERİ’ye teslimi ve hazırlanan yazılımın kullanım hakkının da yine iş bu Sözleşme’de belirtilen süre ve şartlarla EMC tarafından MÜŞTERİ’ye devri ve kiralanması hususunda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. MADDE 3 – SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ İş bu Sözleşme; Taraflar arasında …./…./…….. tarihinde tanzim ve imza edilmiş olup Sözleşme’nin süresi 1 (bir) yıldır. Taraflar’dan herhangi birinin, diğer Taraf’a; iş bu 1 (bir) yıllık sürenin bitiminden en az 15 (onbeş) gün önce Sözleşme’nin yenilenmemesi yönünde noter kanalıyla bildirimde bulunmaması halinde Sözleşme, Sözleşme bedeli hariç olmak üzere aynı koşullarla otomatik olarak yenilenecektir. Böyle bir yenileme halinde; yenilen dönemde, Sözleşme konusu yazılım ve yazılım kullanım haklarına ilişkin olarak yenilenme tarihinde EMC’nin internet sitesinde yer alan güncel fiyatlar otomatik olarak uygulanacaktır. MÜŞTERİ bu hususu peşinen ve gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin 1 (bir) yıllık sürenin bitiminden en az 15 (onbeş) gün önce noter kanalıyla bildirim yaparak Sözleşme’nin yenilenmesini istemediğini bildirmesi halinde; sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle doğabilecek sayılanlarla sınırlı olmaksızın bilgi, belge, veri, doküman vb gibi kayıpları ile alan adı tescilinin iptal olması, durması veya 3. Kişi tarafından tescil edilmesinden EMC’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. MADDE 4- MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. MÜŞTERİ, domain adı …………………….. olan web tabanlı yazılımın EMC tarafından düzenlenmesi, tasarlanması ve hazırlanması için gerekli resim ve metin tabanlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin bu dokümanları ve EMC tarafından istenen gerekli diğer bilgi ve belgeleri EMC’ye yazılı olarak teslim etmesi ve EMC’nin de teslim aldığını yazılı olarak onaylamasından sonra EMC’nin Sözleşme konusu yükümlülükleri başlar. MÜŞTERİ; dokuman, bilgi ve belgeleri teslim etmeden ve bu teslim EMC tarafından yazılı olarak onaylanmadan EMC’nin yükümlülüklerinin başladığından söz edilemeyeceği gibi MÜŞTERİ de EMC’den iş bu Sözleşme konusu yükümlülüklerin ifa edilmesini talep edemez. 4.2. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım / yazılım gereksinimlerini aşağıda belirtilmiş olan senelik sunucu hizmet bedeli karşılığında EMC‘den karşılayacaktır 4.3. MÜŞTERİ; Sözleşme konusu olup EMC tarafından hazırlanarak kendisine teslim edilecek yazılımı, yazılımın iş bu Sözleşme’de belirtilen kullanım haklarını ve kullanım bedelini alt kiraya veremez veya 3. kişilere devredemez. MÜŞTERİ’nin bu hükmü ihlal etmesi halinde EMC; sözleşmeyi feshetmek ve gerek ihlal gerekse de fesih sebebiyle uğradığı zararları MÜŞTERİ’den tazmin etmek hakkına sahiptir. MADDE 5 – EMC’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. EMC; 4.4 nolu maddede belirtilen özelliklerdeki domain adı …………………………………. olan yazılımı tasarlayıp hazırlayarak MÜŞTERİ’ye iş bu Sözleşme’de belirtilen koşullarla teslim edecek ve bahse konu yazılımın kullanım hakkını da yine Sözleşme’de belirlenen süre ve şartlarda MÜŞTERİ’ye devredecektir. 5.2. EMC’nin gerekli düzenlemeler ile birlikte ………………………………………. yazılımı olarak belirtilen 4.4 nolu maddedeki proje (yazılım) ve/veya ek modülleri, MÜŞTERİ tarafından incelenmek üzere sistemde hazır bulundurmasını takip eden ilk 10 (on) gün, test süresi sayılır. MÜŞTERİ’nin test süresi zarfında EMC’nin ‘info@emcbilisim.com’ mail adresine proje (yazılım) ve/veya ek modüller ile ilgili herhangi bir hata/sorun/arıza veya eksiklik bildirmemesi halinde, iş bu 10 (on) günlük sürenin sonunda proje (yazılım) ve/veya ek modüller EMC tarafından MÜŞTERİ’ye hatasız, sorunsuz, arızasız ve eksiksiz teslim edilmiş ve aynı şekilde MÜŞTERİ tarafından da hatasız, sorunsuz, arızasız ve eksiksiz teslim alınmış sayılır. MÜŞTERİ’nin test süresi zarfında proje (yazılım) ve/veya ek modüller ile ilgili herhangi bir hata/sorun/arıza veya eksiklik bildirmesi halinde ise, bildirdiği tüm hata ve sorunlar giderildiği takdirde proje (yazılım) ve ek modüller Sözleşme’ye uygun şekilde teslim edilmiş ve MÜŞTERİ tarafından da kabul edilmiş sayılır. 5.3. EMC, Sözleşme süresince sözleşme konusu yazılımdaki EMC’ye kusur atfedilebilecek hatalar ile kod ve tasarımlardaki düzenleme ve düzeltmeleri ücretsiz olarak ve makul sürede gidereceğini/ düzenleyeceğini kabul ve beyan eder. 5.4. EMC; işe başlama tarihi olan (…………………...……....) tarihinden itibaren, …………..(….……..…..……….…….) iş günü içerisinde Sözleşme konusu projeyi (yazılımı) hazırlama işlerini bitirmeyi ve projeyi (yazılımı) sisteme yükleyerek, test süresini başlatmayı taahhüt eder. 5.5. EMC tarafından hazırlanan yazılımın MÜŞTERİ tarafından kullanılıp kullanılmamasından, yazılımın yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından EMC’nin hiçbir yasal ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirtilen şekildeki MÜŞTERİ kullanımlarından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan ve kazanç kayıplardan hiçbir şekilde EMC sorumlu tutulamaz. MÜŞTERİ, domaini EMC’ye ait olan yazılım üzerinden yaptığı, yapacağı her türlü hukuka aykırı eylemden dolayı sadece kendisinin yasal sorumluluğunun bulunduğunu, EMC’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu, EMC’nin bu hususta her zaman MÜŞTERİ’ye rücu hakkı olduğunu açıkça beyan ve taahhüt eder. Ayrıca EMC tarafından bizzat tespit edilen veya EMC’ye ihbar veya bildirimde bulunulan veya resmi ve idari mercilerce EMC’ye bildirilen herhangi bir hukuki aykırılık veya suç şüphesinin varlığı halinde domaini kendisine ait olan yazılımlar için EMC’nin , söz konusu eylemin hukuka aykırılık veya suç teşkil etmediği MÜŞTERİ tarafından kesin ve yazılı olarak ispat olunana kadar sistemi MÜŞTERİ kullanımına geçici olarak kapatma veya erişimi durdurma hakkı saklıdır. 5.6. Sunucularda EMC tarafından kontrol edilemeyen ve EMC’ye kusur atfedilemeyecek bir durum nedeniyle oluşacak internet altyapısındaki durmalar, bölgesel uzun süreli elektrik kesintileri vb. durumlarda EMC sorumlu tutulamaz. 5.7. EMC’nin işbu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ data, bilgi ve verilerini saklama ve depolama yükümlülüğü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ’den EMC’ye; data, bilgi ve verilerin saklanması ve depolanması yönünde yazılı bir talep gelirse; EMC, bu hizmete yönelik olarak MÜŞTERİ’ye bir fiyat teklifinde bulunacaktır. MÜŞTERİ’nin bu fiyat teklifini yazılı olarak kabul etmesi halinde EMC, MÜŞTERİ’nin bu talebine yönelik olarak da hizmet verecektir. MADDE 6 – TEKNİK BAKIM HİZMETLERİ Web sitesinin çalışır hale getirilmesinden sonra siteye yapılacak teknik bakım hizmetlerini kapsar. Bu hizmetlere kabul sırasında ortaya çıkmamış yazılım hatalarının giderilmesi de dâhildir. Bakım hizmetleri siteye yeni işlev ve veya özellik ilavesini kapsamaz. Bu hizmetin süresi yazılım teslim tarihinden itibaren ilk 3 (üç) aydır. Bu süreden sonra hizmetin devamının MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak talep edilmesi durumunda, teknik bakım hizmetleri EMC tarafından ayrı olarak ücretlendirilecek olup, ücretlendirmede EMC’nin web sitesinde belirtilen fiyatlar geçerli olacak olup, MÜŞTERİ bu hususu peşinen kabul ve beyan eder.