z
DEMO

İPTAL İADE

Taraflar’ dan herhangi birinin iş bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde; ihlale uğrayan Taraf diğer Taraf’a ihlalin giderilmesi için yazılı olarak ihtarda bulunacaktır. İhlal eden Taraf bu ihtarı almasını müteakip 10 (on) iş günü içerisinde ihlali gidermez ise ihlale uğrayan Taraf sözleşmeyi derhal, herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın ve tazminat ödemeksizin feshedebilecek ve fesih nedeniyle uğramış olduğu zararları ihlali gerçekleştiren Taraf’tan talep edebilecektir. EMC’nin sözleşmenin diğer hükümlerinde düzenlenen derhal fesih hakları ile tazminat ve cezai şart hakları saklıdır. Sözleşme’nin EMC tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde; (i) eğer sözleşme bedeli MÜŞTERİ tarafından EMC’ye peşin olarak ödenmiş ise; MÜŞTERİ EMC’den, fesih sebebiyle kullanmadığı hizmet veya hizmet süresine ilişkin olarak bedel iadesi talebinde bulunamaz, (ii) eğer sözleşme bedeli belirli taksit ve vadelerle ödenmekte ise; MÜŞTERİ EMC’ye tüm sözleşme süresine ilişkin ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Sözleşme’nin MÜŞTERİ tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde; (i) eğer sözleşme bedeli MÜŞTERİ tarafından EMC’ye peşin olarak ödenmiş ise; MÜŞTERİ EMC’den, fesih sebebiyle kullanmadığı hizmet veya hizmet süresine ilişkin olarak bedel iadesi talebinde bulunabilir, (ii) eğer sözleşme bedeli belirli taksit ve vadelerle ödenmekte ise; MÜŞTERİ EMC’ye yalnızca fesih tarihine kadar kullandığı hizmet veya hizmet süresine ilişkin olarak ödeme yapmakla yükümlü olur. Taraflar’dan herhangi birinin borç ödemeden aciz hale düşmesi veya aciz ilanı üzerine tasfiye memuru veya tasfiye yöneticisi tayini için bir müracaat yapılması veya hakkında tasfiye kararı alınması veya yetkili bir mahkemenin bu yönde bir karar vermesi veya bir idari emre tabi olması ya da hakkında mahkeme tarafından iflasın ertelenmesi kararı verilmesi veya kayyum atanması, herhangi bir kusuru olmaksızın idari / resmi merciler, düzenleyici kurumlar ve mahkemeler dâhil diğer yetkili makamların, işbu Sözleşme’nin sona ermesini gerektiren ve/veya etkileyen/engelleyen herhangi bir düzenlemesi ve/veya kararı ve/veya uygulamasının oluşması halinde sözleşme kendiliğinden sona erecek ve feshedilmiş sayılacaktır. Bu halde Taraflar, sözleşmeden doğan hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin feshi nedeniyle birbirlerinden herhangi bir zarar giderimi ya da tazminat talebinde bulunmayacaklardır. MÜŞTERİ’nin iş bu Sözleşme’yi herhangi bir sebep belirtmeksizin veya haklı bir sebep belirtmeksizin süresinden önce feshetmesi halinde; (i) eğer sözleşme bedeli MÜŞTERİ tarafından EMC’ye peşin olarak ödenmiş ise; MÜŞTERİ EMC’den, fesih sebebiyle kullanmadığı hizmet veya hizmet süresine ilişkin olarak bedel iadesi talebinde bulunamaz, (ii) eğer sözleşme bedeli belirli taksit ve vadelerle ödenmekte ise; MÜŞTERİ EMC’ye tüm sözleşme süresine ilişkin ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır.